« Najít podobné dokumenty

Obec Krásný Les (Karlovy Vary) - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krásný Les (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Městský úřad Ostrov odbor dopravně správní Jáchymovská 1,36301 Ostrov
<br> naše č.j.: MěÚO/30809/2018/ODS/KuE
<br> spisová značka: MěÚO/29962/2018/02/ODS/KuE vyřizuje/telefon: Kunová/354 224 957
<br> datum: 19.11.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Ostrov,odbor dopravně správní (dále jen „ODS“),podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích II.a III.třídy 4 správní území městského úřadu Ostrov,na základě žádosti podané dne 08.11.2018 právnickou osobou: Údržba silnic Karlovarského kraje,a.s <.>,se sídlem Na Vlečce 177,360 01 Otovice,IČ: 26402068,zast.na základě plné moce ze dne 22.01.2018 paní Evou Matouškovou (dále jen „žadate1“),a po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát,Závodní 386/100,360 06 Karlovy Vary,pod č.j.KRPK-84077-2/ČJ-2018—190306 ze dne 05.11.2018 a po posouzení žádosti s ustanovením š 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.v návaznosti na ustanovení 5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpiosů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy ve správním území městského úřadu Ostrov,jako obecního úřadu obce srozšířenou působností zdůvodu provádění stavebních prací při opakovaných pracech na opravách a údržbě komunikací,při splnění níže uvedených podmínek:
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude provedena podle textové části,která jsou nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> 2.Přechodná úprava provozu je povolena od účinnosti opatření obecné povahy do 31.12.2019 <.>
<br> 3.Provedení a umístění svis...

Načteno

edesky.cz/d/2527747

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krásný Les (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz