« Najít podobné dokumenty

Obec Hladké Životice - Název 85/2018 Informace o oznámení záměru "Průmyslový park Hladké Životice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hladké Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD 7%" 'i' __ llllllíll lllllllíl llllj
<br> ;MORAVSKOSLÉZSKÝ.KRAJ,- Odbo'r životníhoprostředí a zemědělství 28.<.> října 117,_702 18 Ostrava
<br> _Váš dopis zn.: Ze dne: ' *“ “' _ _ Čj:.<.> M5K156617/2018 ' ' - Sp.zn.:' "' ZPZ/33622/2018/Huj ' \.208.3 7V1>0 * - Vyřizuje: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX Telefon: XXX XXX XXX A; — <.>,— “' Fax:" 595 622396 ;._" ' " E-mall: posta©msk.cz.<.> Datum: 2018—11-28
<br> Informace o oznámení záměru „Průmyslový park Hladké Životice“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věčně a místně příslušný správní úřad dle u_st.š 29 zákona č 129/2000 Sb,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný- správní úřad dle ust.š 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,<.> ! 'o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování Vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 21.11.2018 oznámení zpráčované podle přílohy.<.> č 3 zákona k záměru
<br> „Průmyslový park Hladké Životice“ (k.ú.Hladké Životice)
<br> _,<.> “A
<br> Oznamovatelalndustrial Zone HZ One a.s <.>,Lihovarská “689/240a,718 00'OstraVa'; Kunčičky,: : _r.který podléhá zjišťovacímu řízení podle 5 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Do oznámení lze nahlížet na odboru životního próstředí a zemědělství Krajského úřadu Moravškoslezského kraje \ v kanceláři c.B 511,a na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín <.>
<br> Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené správní orgány a dotčené územní samosprávné celky (v souladu' 's 5 6 odst.8- zákona) k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření,a to přímo na výše uvedenou adresu.krajského úřadu.<,>
<br> Tato informace Včetně textové části je zveřejněna na internetu na adrese www.msk.cz,odkaz: v...

Načteno

edesky.cz/d/2520378


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hladké Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz