« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - EIA - rozhodnutí "Yankee Candle - Havraň u Mostu"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA - rozhodnutí "Yankee Candle - Havraň u Mostu"

Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
Jednací číslo:
JID:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
<br> 25.09.2015
2662/ZPZ/2015
130001/2015/KUUK
Ing.Jan Koutecký/970
koutecky.j@kr-ustecky.cz
<br> ROZHODNUTÍ
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Identifikační údaje:
Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1:
„Yankee Candle – Havraň u Mostu“
Záměr „Yankee Candle – Havraň u Mostu“ (ULK942) naplňuje dikci bodů:

<br> 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(vysoce toxických,toxických,zdraví škodlivých,žíravých,dráždivých,senzibilizujících <,>
karcinogenních,mutagenních,toxických pro reprodukci,nebezpečných pro životní
prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv,farmaceutických výrobků <,>
barev a laků v množství nad 100 t;
 10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20
ha.Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha.Výstavba skladových komplexů s
celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy.Výstavba obchodních komplexů a
nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy.Parkoviště
nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu,kategorie
II přílohy č.1 zákona <.>
Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměrem je výstavba nového výrobního areálu firmy Yankee Candle na výrobu vonných
svíček.Technologie výroby je rozdělena podle způsobu zpracování vosku na gravitační
nalévání vosku do sklenic nebo hliníkových forem a tlakově lisovaný vosk.Ve výrobní hale
bude instalováno celkem 10 výrobních linek a laboratoř pro kontrolu kvality <.>
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková plocha areálu a zároveň zábor zemědělské půdy je 153 219 m2,z toho 31 821 m2
zastavěných ploch,32 232 m2 ploch zpevněných,89 166 m2 ozeleněných ploch (trávník <,>
sadové úpravy).Parkoviště je navrženo s kapacitou 185 stání pro osobní automobily a 21
parkovacích stání pro nákladní automobily.Roční produkce výrobků bude v průběhu dvou
let postupně narůstat na celkových 47 000 tis.ks svíček ve vázách a sklenicích,68 000 tis <.>
ks klasických svíček,68 000 tis.ks vosku do aromalamp a 6 750 tis.ks čajových svíček <.>
Této kapacitě odpovídá roční spotřeba 9 000 t vosku,425 t vonných esencí,45 t aditiv (UV
stabilizátory) a 6,5 t barviv.Související roční spotřeba materiálu počítá s 11 750 kg
<br> Tel.: +420 475 657 111,Fax: +420 475 200 245,Url: www.kr-ustecky.cz,E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156,DIČ: CZ70892156,Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,č.ú.882733379/0800
<br> skleněných váz a sklenic,101,25 kg hliníkových kelímků na čajové svíčky,1 138,5 kg držáků
na knoty a 1 897,5 kg bavlněných knotů <.>
Umístění záměru:
kraj:
obec:
k.ú.:
p.p.č.:
<br> Ústecký
Havraň
Havraň
686/1,686/12,686/13,686/16,686/17 <.>
<br> Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Kumulace vlivů provozu záměru je možná s dalšími areály v průmyslové zóně Joseph
Havraň u Mostu.Za relevantní kumulativní vlivy lze považovat vyvolanou dopravu a provoz
stacionárních zdrojů,respektive jejich hluk a emise <.>
Oznamovatel: Takenaka Europe GmbH,Kladenská 68,160 00 Praha 6
(IČ: 643 55 535)
Zpracovatel oznámení Ing.XXX XXXX,Vyšehradská XXX/XX,XXX XX Praha X (Držitel
autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí MŽP č.j.7150/1276/OIP/03,prodloužené
rozhodnutími MŽP č.j.62704/ENV/07 a č.j.78800/ENV/12) <.>
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení,jehož cílem bylo zjištění,zda záměr
může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona <.>
Příslušným správním úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl v souladu s ustanovením § 22
Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“) <.>
Na základě informací uvedených v oznámení záměru,písemných vyjádření dotčených
územních samosprávných celků,dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2 k zákonu rozhodl příslušný úřad,že
záměr
„Yankee Candle – Havraň u Mostu“
nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona <.>
<br> ODŮVODNĚNÍ
Příslušný úřad obdržel dne 06.08.2015 oznámení záměru „Yankee Candle – Havraň u
Mostu“,které podala společnost Takenaka Europe GmbH,Kladenská 68,160 00 Praha 6
(IČ: 643 55 535).Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval,že splňuje
náležitosti dle § 6 odst.4 zákona,umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona <.>
Dopis o zahájení zjišťovacího řízení byl rozeslán dne 07.08.2015 pod JID:
108646/2015/KUUK spolu s kopií oznámení záměru dotčeným správním úřadům a dotčeným
územně samosprávným celkům.Zveřejnění dle § 16 zákona bylo provedeno na informačním
systému CENIA (kód záměru ULK942) a na úředních deskách: Ústeckého kraje...

Načteno

edesky.cz/d/230079

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz