« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřiš - Rozhodnutí o umístění stavby - optická síť - Cetin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřiš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-17649
MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBECNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁM.160,POLIČKA 572 01 SPIS.ZN.: Č.J.: MP/17649/2024/SÚ MP/23737/2024/SÚ/Pu Polička 10.7.2024 OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: E-PODATELNA: XXXXXX XXXXX XXX XXX XXX urad@policka.org epodatelna@policka.org VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní stavební úřad Městského úřadu Polička (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst.1 písm.f) zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění pozdějších předpisů,a podle§ 11 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),v souladu s ust.§ 330 stavebního zákona,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“) žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 23.5.2024 podala společnost CETIN a.s <.>,IČO: 04084063,Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9 – Libeň,kterou zastupuje společnost Palík & XXXXX s.r.o <.>,IČO: XXXXXXXX,Jakoubka ze Stříbra 781/44,Nové Sady,779 00 Olomouc 9 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení: I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Optická síť elektronických komunikací FTTx_Č_NGA_V_NIO17_Oldřiš_OLSVI1_OK (dále jen "stavba") na pozemku st.p.255 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.44/2 (trvalý travní porost),parc.č.47/2 (ostatní plocha),parc.č.47/3 (zahrada),parc.č.56/1 (zahrada),parc.č.56/2 (zahrada),parc.č.56/3 (zahrada),parc.č.56/4 (zahrada),parc.č.56/5 (zahrada),parc.č.56/6 (zahrada),parc.č.471/2 (zahrada),parc.č.664 (zahrada),parc.č.735/4 (trvalý travní porost),parc.č.736 (ostatní plocha),parc.č.807/1 (zahrada),parc.č.942/1 (trvalý travní porost),parc.č.1033/1 (trvalý travn...
Situační_výkres_-_Cetin_Oldřiš
LEGENDA:
<br> CEFIN
<br> _ _ ="— -— Vyknpy nová kvneta Nová přípojka Stávající vedení Výměna vedaí
<br> Cet'in a.s <.>
<br> 17 o'ld"' Českomoravská 2510/19 \ F1Tx_C_N(;A_V_NIO _ I'“1$,_„OLSVIl_0K 190 00,Praha 9 _
<br> č -_.l věsočany ' obec: o1dř'iš k.ú.: o1dř1'š u Poh'čky :|: : 04084063
<br> Ps I:)ataPr-o'ekt Projektant:
<br> Pahk & So 01 5,r.0.Bc.N'iko'l Mikuh'čová Jakoubka ze str1bra 44 odpovědný projektant: 779 00 0100100: Ing.v]ad'ímir Pal—ik,D'is.IC:09797105 ČKAIT: 1202397
<br> ).! Soubor: situační výkres A3 1:9000 03.05.2024

Načteno

edesky.cz/d/10361053

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřiš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz