« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: Novostavba bytového domu s komerčním parterem, ul. L

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0639 2023 614390 (3)
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/47 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> - - - Mgr.Zuzana Peterová
<br> Č.j.: 236 00 4841
<br> MHMP 1093646/2024 Počet listů/příloh: 24/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 614390/2023/STR 9.7.2024
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán příslušný
<br> dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podali Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Svojšovická
<br> 2877/34,Praha 4-Záběhlice,a Společenství pro dům Majerského 2047 - 2049,IČ 75095629,se
<br> sídlem Majerského 2048/3,Praha 4-Chodov,zastoupení JUDr.Alenou Šildovou,IČ 06469281 <,>
<br> advokátkou se sídlem Na Poříčí 1067/25,Praha 1-Nové Město,proti rozhodnutí Úřadu městské
<br> části Praha 11,odboru výstavby č.j.MCP11/22/055699/OV/TK,spis.zn.OV/22/029848/TK ze
<br> dne 22.12.2022,ve znění opravného rozhodnutí č.j.MCP11/23/062450/OV/TK ze dne
<br> 25.9.2023,které bylo vydáno k žádosti OC Leopoldova,s.r.o <.>,IČO 04651405,Myslíkova
<br> 174/23,Praha 1-Nové Město,zastoupené Ing.arch.Martinem Žižkou,IČ 67802109,Ječná
<br> 506/4,120 00 Praha 2-Nové Město,pro záměr nazvaný „Novostavba bytového domu
<br> s komerčním parterem,ul.Leopoldova“ na pozemcích parc.č.2336/78,2336/79,2336/284 <,>
<br> 2336/351,2336/352,2336/353,2336/354,2336/362,2336/363,2336/419 v katastrálním území
<br> Chodov,rozhodl podle § 90 odst.1 písm.c) ve spojení s ust.§ 90 odst.5 správního řádu takto:
<br>
<br> Rozhodnutí č.j.MCP11/22/055699/OV/TK,spis.zn.OV/22/029848/TK ze dne 22.12.2022 <,>
<br> ve znění opravného rozhodnutí č.j.MCP11/23/062450/OV/T...

Načteno

edesky.cz/d/10360555

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Doručení veřejnou vyhláškou   Prodej   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz