« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Běchovice - Rozhodnutí - Stavební povolení - SO 840 Zemní val u MÚK Dubeč - SOKP 511 (poř. č. 114/24)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Běchovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Stavební povolení - SO 840 Zemní val u MÚK Dubeč - SOKP 511.pdf
Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad
<br> Staroklánovická 260,190 16 Praha 916,tel.281 012 911
<br>
<br> Sp.zn.: SZ/UMCP21/12163/2023/SU/Kup
Č.j.: UMCP21/11500/2024/SU/Kup V Praze,28.6.2024
Vyřizuje: Ing.XXX XXXX,tel.XXX XXX XXX,mail: jan.kupr@praha21.cz
<br>
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 21,odbor stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v souladu s § 330 odst.1 a 3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební
zákon,ve znění pozdějších předpisů,zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní,a
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o urychlení výstavby“) a podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posouzení vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,ve stavebním řízení přezkoumal
podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 21.6.2023 podal
<br>
<br> Ředitelství silnic a dálnic s.p <.>,IČO 65993390,Na Pankráci č.p.546/56,140 00 Praha 4-Nusle <,>
v řízení zastupuje SATRA,spol.s r.o <.>,IČO 18584209,Pod pekárnami č.p.878/2,190 00 Praha
<br> 9-Vysočany
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> SO 840 Zemní val u MÚK Dubeč
(SOKP 511 D1 - Běchovice)
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.938/17,938/18,938/20,1205/37,1205/43,1205/102 v
katastrálním území Běchovice,parc.č.2031/31,2031/32,2031/33 v katastrálním území Dubeč <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Zemní protihlukový val pro omezení negativních vlivů ...

Načteno

edesky.cz/d/10360057

Meta

EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Běchovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz