« Najít podobné dokumenty

Město Sokolov - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sokolov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-8900.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov
<br> Odbor stavební a územního plánování
<br> ČÍSLO SPISU:
<br> ČÍSLO JEDNACÍ:
<br> ČÍSLO EVIDENČNÍ:
<br> MUSO/8900/2024/OSÚP/JADU
MUSO/65856/2024/OSÚP/JADU
73033
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> XXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
jana.dufkova@mu-sokolov.cz
<br> DATUM: 4.července 2024
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Sokolov,odbor stavební a územního plánování,v návaznosti na ustanovení § 330 odst.1
zákona č.283/2021 Sb.stavební zákona,ve znění pozdějších předpisů,jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
platném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"),posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
24.01.2024 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČ 247 29 035,Teplická 874,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2,kterého
zastupuje spol.MONTPROJEKT a.s <.>,IČ 284 94 032 sídlo Arnošta z Pardubic 2082,531 17 Pardubice <,>
kdy byl zplnomocněn Ing.XXXXX XXXXXX,MONTPROJEKT a.s <.>,sídlo Wolkerova XXXX/XX,350 02
Cheb (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Sokolov,p.č.1175/1,HS,kNN,IV-12-0017513
<br> (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.1175/1 (zahrada),parc.č.1175/8 (zahrada),parc.č.1175/9
(zahrada),parc.č.1175/10 (zahrada),parc.č.1175/12 (zahrada),parc.č.1175/14 (zahrada),parc.č.1175/16
(zahrada),parc.č.1175/18 (zahrada),parc.č.1175/44 (zahrada),parc.č.1175/52 (zahrada),parc.č.1175/57
(zahrada),parc.č.1177/2 (ostatní plocha),parc.č.1178/5 (orná půda),parc.č.1178/6 (orná půda),parc.č <.>
1178/7 (orná půda),parc.č.1180/3 (ostatní plocha),parc.č.1180...
20240710_150438.pdf
\ \ LEGENDA: ASTÁV NÝR Dl 1m.: _— Podzemnl vou-m NN now- mvo sram slrnn; wax—sam mmnwmc
<br> ŘEZY KABELOVÝCH RÝH:
<br> —— ——- ——L _.- Poctu-ml vsdml NN anov- xmnim “mmm “"“"“ Wima“ _“AÁ “* “M*WMVNHkV-lmw WM
<br> - “FVWW'NMFIM-mvl vlmAE1.AF2,AGu,A1—u An.AL|„AM1.Ast.ATz.Aux,nuwucný
<br> - Pnnařum sw— v pillň- m www m mmm ru mame Munldmibučnll pum-avi mmm mmm.puma tmm-2 <.>
<br> + mm.-n - m _
<br> WW ! 951“ng „v gm uuammmmcmu pm parným Www u.„nwm mom/| nad www.palmou,onoma 33 mm.mu.<.>
<br> ] :; :::;de “““" iza-Md mych mu.(na FNE :: mom,53.23.: q „,_Mh “m » ochranu on amu - cam: prac mnm mmm (wr—d sov/wu nam“ emu: * W“ nam-ani NN-nuwmmdó'mmi ' Mmmmoh.mPNE35m1.E.JJ_L5 1 Hanba nam-nm na mmm "'"
<br> 4M.a: FNE :: WM &.uz! usum! mÁVAJÍCÁ mzem'msxe sne:
<br> Gum - Wm m
<br> Monf ra akt.s.\ M.<.> " mmm" monvpmjsm'
<br> „\ NWR:; mus: „zm \
<br> Zah.ask).351: na:
<br> 51mm“ PD' PDP!
<br> \; Míslo samy autom KaL uzemi: sakul" „013130 m]: Kunova-ký
<br> by čsz nhhitmn,a.c <.>,1'=pllcki nun.ms 01 Děčín! Dan.-m 17302:
<br> ČEZ nhmhum.u <.>,1'vplckl ona,405 02 umu 4 Del,Walz-001151:
<br> vým—a menu: <.>,Roxy kab-levých výv- M 1 : XXX
<br> Názevswvby.Sokolov,;.č.1175/1,na,km: :stb „mm <.>
<br> 0.2.1 <.>

Načteno

edesky.cz/d/10360055

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sokolov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz